Cung cấp motor khuấy hóa chất cho các nhà máy xử lý nước thải  Tây Ninh- Hà Nội -Hải Dương