Cung cấp motor tạo bọt oxi đầm nuôi tôm Long Khánh – Trà Vinh